Reklamačný poriadok

Reklamácia tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a zákonom na ochranu spotrebiteľa (z.č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, z č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a z.č. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

Na tovar sa vzťahuje záruka podľa záručných podmienok a lehôt uvedených v záručnom liste jednotlivého tovaru . Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru. V prípade výskytu chyby tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka, kupujúci uplatňuje zaistenie opravy na telefónnom čísle 02 / 55 64 64 55.

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie, vyhotoví sa písomný záznam o poškodení na dodacom alebo prepravnom liste a predávajúci sa s kupujúcim dohodne na spôsobe riešenia. Neskoršia reklamácia mechanického poškodenia tovaru už nie je možné uznať.

O výrobnej chybe, ktorá bráni riadnemu používaniu zakúpeného tovaru, je nutné obratom písomne informovať predávajúceho a to najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru na emailovu adresu info@mctree.sk. Poverený pracovník predávajúceho bude kupujúceho kontaktovať s riešením vzniknutej situácie.

V prípade zistenia neodstrániteľnej vady tovaru (na základe posúdenia a písomného vyjadrenia autorizovaného servisného strediska) bude tento tovar vymenený za nový, bezchybný, prípadne vrátené peniaze. V prípade zistenia odstrániteľnej chyby, bude táto odstránená v zákonnej lehote 30 dní odo dňa nahlásenia závady.

Záručnú opravu uskutoční autorizovaný servis na základe predloženia riadnej vyplneného záručného listu a dokladu o zakúpení. Ak nebude pri oprave nájdená chyba spadajúca do záruky, hradí všetky náklady spojené s opravou tovaru kupujúci. Neúplne vyplnený záručný list, alebo neoprávnené zmeny v tomto záručnom liste ich činia neplatným.

Chýbajúci alebo poškodený výrobný štítok spotrebiča vedie k strate ako aj všetkých nárokov vyplývajúcich zo záruky a bezplatného pozáručného servisu, tak i nárokov vyplývajúceho zo zákona 185/2001 Zb. (Zákon o odpadoch).

Kupujúci sa zaväzuje manipulovať s tovarom výhradne vo zvislej polohe, príp. na dobu nevyhnutne nutnú je možno tovar nakloniť MAX v uhle 45°. Škody spôsobené nesprávnou manipuláciou (napr. zaplavenie chladiaceho okruhu olejom) budú účtované na vrub kupujúceho.